cleannet
 


คลีนเนทบริการรับออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของลูกค้า พร้อมกับให้คำแนะนำในการเลือกสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้ประหยัดและเหมาะสมกับงบประมาณ


คลีนเนทให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลในองค์กร
ของลูกค้า หรือเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยคำนึงถึงคุณภาพบริการของ
วงจรในพื้นที่ของลูกค้าเป็นสำคัญ


คลีนเนทให้บริการแก่ลูกค้าที่ยังไม่พร้อมในการลงทุนบุคลากรและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งระบบสื่อสารข้อมูลคือทั้งวงจรสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์โครงข่ายคอมพิวเตอร์
ต่างๆ และบริการตรวจเช็กระบบระหว่างใช้งาน โดยจะสร้างประสิทธิภาพด้านงานข้อมูลที่สูงที่สุด
ในขณะที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนกับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่างๆมากมาย

( กรุณาดูตารางเปรียบเทียบบริการ )

 

 

 
 
Authorized distributor of


Copyright © 2008 CleanNet Co., Ltd. All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.


 
intranet solution  |  internet access service  |  network equipment  |  data center  |  software solution  |  contact us